Chính sách tích điểm khi mua văn phòng phẩm


Với khách khối cơ quan, văn phòng, cá nhân

- Giá trị đơn hàng đạt từ 500,000 đồng - 1,000,000 đồng

- Giá trị đơn hàng đạt từ 1,000,000 đồng - 5,000,000 đồng

- Giá trị đơn hàng từ 5,000,000 đến 20,000,000 đồng

Với khách cơ quan lớn, dự án, thầu

- Giá trị đơn hàng  từ 20,000,000 đồng đến 50,000,000 đồng

- Giá  trị đơn hàng từ 50,000,000 đồng đến 200,000,000 đồng

- Giá trị đơn hàng  từ 200,000,000 đồng đến dưới 1 tỷ đồng

- Giá  trị đơn hàng từ 1 tỷ đồng trở lên

Với khách là đại lý, cửa hàng trong và ngoài Hà Nội, các tỉnh

- Giá trị đơn hàng từ 50,000,000 đồng - 100,000,000 đồng

- Giá trị đơn hàng từ 100,000,000 đồng - dưới 500,000,000 đồng

- Giá trị đơn hàng từ 500,000,000 đồng đến 2 tỷ

- Giá trị đơn hàng từ 2 tỷ đồng trở lên

 

Giá trị đơn hàng lũy kế và sẽ được hưởng mức chiết khẩu thương mại từ 2,3,5,7,10,15 % theo giá bán niêm yết chuẩn